همانطور که در تصاویر زیر میبینید تفاوت فالور باکیفیت ویژه با فالور معمولی در پروفایل ها مشهود است و فالورهای باکیفیت ویژه دارای نام و تصاویر کاملا طبیعی و واقعی هستند

تفاوت فالور باکیفیت با معمولی

تفاوت فالور باکیفیت با معمولی